කවුරුන් සඳහා වන්නේ ද මෙම මහා යුද්ධය ?

පළමුවන මහා ශක වර්ශයේදී
මහා යුද්ධයක් විය. ශක රාජයෝද,
ආරණ්‍ය සේනාපතීහු ද, බිහිසුණු සේ
යුද වැදුණ හ. ඔවුන් ගේ අශ්ව කුරයෙන්
සියලු කෙත් වතු පාලු විය.

ඉන්පසු ගොවීන් මෙසේ ඇසූහ.
“කවුරුන් සඳහා වන්නේ ද මෙම මහා යුද්ධය ?”

“ඔබ සඳහා යැ” යි, දෙගොල්ලම හඬ නඟා පිළිතුරු දුන්හ.

“අනාගතයේ ද අප වැනි වීර පුරුෂයෝ, ඔබ සඳහා නියතයෙන් ම බිහි වන්නෝ ය.”

(ශක රාජාවලිය)

(උපුටනය: සාපේක්ෂණී පෙරවදන, සයිමන් නවගත්තේගම)

Comments are closed.