මට දැන්ම ටිකට් එක දෙන්න


කම හිඟන්නා එකම වෙලාවට එකම බස්එකට එකම දේ කියාගෙන නගිනවා.

කම කුණුගොඩ එකම විදියට එකම ගඳින් ගඳ ගහනවා.

කම පොඩිඑකා එකම වෙලාවට කඩේ ඇරලා එකම බෝතලෙන් කහ වතුර ඉහිනවා.

කම කොන්දොස්තර රුපියල හැමදාම තියාගන්නවා.

කම දුම්බටේ එකම විදියට එකම වෙලාවට දුම පිට කරනවා.

කම සින්දුව එකම වෙලාවට “ආතල්” දෙන්න පටන් ගන්නවා.

කම වැරැද්ද කම විදියට කම වෙලාවට ආයේ ආයේ කරන මේ විකාර ලෝකේ දිහා බලාගෙන යනවට වැඩිය හොඳයි නිදා ගන්න එක.

— මට දැන්ම ටිකට් එක දෙන්න —


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *