දවසේ ලකෆ්‍රෑන්ස් පැනය

ලකෆ්‍රෑන්ස් ආශ්‍රිතව අසනු ලබන ජයග්‍රාහී අලුත්ම පැනය:

මේ පහත දැක්වෙන්නේ:

  1. දොස්තරවරයෙකු වීමට ඉන්නා අයෙකුගේ කමෙන්ටුවකි
  2. ඉංජිනේරුවෙකු වීමට ඉන්නා අයෙකුගේ කමෙන්ටුවකි
  3. ආතක් පාතක් නැති අයෙකුගේ කමෙන්ටුවකි
  4. ඉහත සියල්ලම

ඔබගේ ජයග්‍රාහී පිලිතුර ඇනොනිමස් කමෙන්ටුවක් ලෙස ලකෆ්‍රෑන්ස් අඩවියේ පලකර අගනා කුණුහරප ලැයිස්තුවක් ඉන්බොක්ස් එකටම ගෙන්වා ගන්න.

Untitled-2

Return Fire!