උත්සහයක්

නුවර වැව උතුරන

වස්සාන දායාදය-

ප්‍රේමිය

නොතෙමී දුවන ලස්සන

හෙට නොඑන්න

4 thoughts on “උත්සහයක්

  1. වචන කීපයකින් චිත්‍ර ගොඩක්… මේක අර සින්දුවෙ තියෙනව වගේ “ඔයාගෙ ඇඳුම් තෙමිල ඇඟට ඇලුනම මිනිස්සු බලයි… මට ඉරිසියයි යකෝ” වගේ එකකට නොයා නැවතුන එක හොඳයි!!

Return Fire!