උත්සහයක්

නුවර වැව උතුරන

වස්සාන දායාදය-

ප්‍රේමිය

නොතෙමී දුවන ලස්සන

හෙට නොඑන්න

4 thoughts on “උත්සහයක්

  1. වචන කීපයකින් චිත්‍ර ගොඩක්… මේක අර සින්දුවෙ තියෙනව වගේ “ඔයාගෙ ඇඳුම් තෙමිල ඇඟට ඇලුනම මිනිස්සු බලයි… මට ඉරිසියයි යකෝ” වගේ එකකට නොයා නැවතුන එක හොඳයි!!