ඇට්ලස් අඳෝනාව

 

භූමියේ දෙදරීම

වරද්දා ගෙන හනික

කරති ඔබ උරහිසට

වෙනස් කර ලෝක බර

යැයි පවසමින් දන

කටකතා පතුරවති

නොදැන උඹ කල වරද

අසම්මත පෙමක් බව

..

ඒ පෙමට කර ගසා

දැන් සුසුම් හෙලන විට

භූමියත් දෙදරවා

කඳුලු බිඳු හෙලන බව

..

තමා කල වරද

වෙනෙකෙකුගේ නොවන බව

හැඳිනගෙන නොපසුබට

ලොව පුරා පෙම් සුසුම්

සියල්ලේ බර කැටිව

උරහිසට ගත් එකම

නොවෙද උඹ කර ගත්ත

වරද සිත් තැවුල් මත

 

 

 

One thought on “ඇට්ලස් අඳෝනාව