වින්ඩෝස් තුල .htaccess ගොනුවක් සෑදීම

.htaccess කියන්නේ Apache httpd server එක සඳහා access rights ලබා දීමට උපයෝගී කරගන්නා ගොනු වර්ගයක්. උදාහරණයක් ලෙස අපට යම් කිසි ෆෝල්ඩරයක් පිට පරිශීලකයින්ට ඇතුල් වීම තහනම් කිරීමට අවශ්‍යනම් ඒ සඳහා directives මෙම .htaccess ගොනුව තුල ලියා එය අදාල ෆෝල්ඩරය තුලට පිටපත් කරන්න පුලුවන්.

. වලින් පටන් ගන්න ගොනු ලිනක්ස් තුලදී නම් සැඟවුණු ගොනු (hidden files) ලෙසටයි ගන්නේ. එම නිසා ලිනක්ස් තුලදී එවැනි ගොනුවක් සෑදීම පහසුයි. නමුත් වින්ඩෝස් තුල එවැන්නක් නැහැ. ගොනුවක් සඟවන්න එහි attribute එකක් වෙනස් කරන්න ඕනේ (Dos තුලදී attrib +h <file_name> වැනි විධානයක්). ඒ වගේම වින්ඩෝස් තුල ලිනක්ස් වල නැති ගොනු වලට අදාල ගුණාංගයක් තියෙනවා. ඒක තමයි extension එක. මේක ලිනක්ස් වලදී අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් වින්ඩෝස් තුලදී extension එකක් ගොනුවක් හඳුනා ගැනීම හා ඒවා කියවීමට අත්‍යවශ්‍යයි. Extension එකක් නැති වුවහොත් එය බලෙන් කියවීමට අපට සිදුවෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වින්ඩෝස් තුල ගොනු නාමය (file name) හා extension එක වෙන වෙන්නේ තිතකින් (උදා: usp10.dll).

වින්ඩෝස් ඇතුලෙදි .htaccess ගොනුවක් සාදන්න සාමාන්‍යයෙන් බැහැ. මොකද ඒකට file name එකක් නැති නිසා. extension එකක් පමණක් ඇති ගොනු තිබෙන්න බැහැ. මේ කරදරය වලක්වා ගැනීම සඳහා අපට Notepad යොදා ගන්න පුලුවන්.

අපට .htaccess ගොනුවට දැමීමට අවශ්‍ය ‍දේ Notepad විවෘත කර ඒ තුල ලියන්න. ඉන්පසුව Save වෙත ගොස් එහි File name තුල “.htaccess” ලෙස (double quotation ද ඇතුලුව) යොදන්න. දැන් අදාල ගොනුව සෑදි තිබෙන හැටි දකින්න පුලුවන්. මෙය ඔබට අදාල තැනට පිටපත් කර ගන්න.

Comments are closed.