උබුන්ටු තුල නැති root ඇති කිරීම

උබුන්ටු ලිනක්ස් ඇතුලේ ටර්මිනලයක su කියලා අපිට root වලට ඇතුලු වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් බැහැ. ඒ වෙනුවට ඒ අය ඉදිරිපත් කරන විසඳුම තමයි sudo. ඒත් අපිට මොකක් හරි වැඩකට ටර්මිනලයේ root අවශ්‍ය වුනොත් කොහොමද ලබා ගන්නේ?

sudo -i

මේ විධානය දුන්නට පස්සේ කෙලින්ම root@yourmachine:~# prompt එක පැමිණෙයි. ඒ අපි තාම root ට රහස් පදයක් ලබා දුන්නේ නැති නිසා (නෑ. උබුන්ටු ස්ථාපනයේදී එහෙම එකක් අහන්නේ නෑ). දැන් පහත විධානය ලබා දීලා රහස් පදයක් ලබා දෙන්න.

passwd

පහත තියෙන්නේ මම කරපු හැටි.

Return Fire!