උබුන්ටු තුල නැති root ඇති කිරීම

උබුන්ටු ලිනක්ස් ඇතුලේ ටර්මිනලයක su කියලා අපිට root වලට ඇතුලු වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් බැහැ. ඒ වෙනුවට ඒ අය ඉදිරිපත් කරන විසඳුම තමයි sudo. ඒත් අපිට මොකක් හරි වැඩකට ටර්මිනලයේ root අවශ්‍ය වුනොත් කොහොමද ලබා ගන්නේ?

sudo -i

මේ විධානය දුන්නට පස්සේ කෙලින්ම root@yourmachine:~# prompt එක පැමිණෙයි. ඒ අපි තාම root ට රහස් පදයක් ලබා දුන්නේ නැති නිසා (නෑ. උබුන්ටු ස්ථාපනයේදී එහෙම එකක් අහන්නේ නෑ). දැන් පහත විධානය ලබා දීලා රහස් පදයක් ලබා දෙන්න.

passwd

පහත තියෙන්නේ මම කරපු හැටි.

Comments are closed.