ඒ පරපුරත් එතනින් ඉවරයි

මුලින්ම වගේ සයිමන්

හෙන්රිගෙ නෝනා, ඊට පස්සෙ හෙන්රි

දැන් සැන්ටින්….

අලුත් කැලයක් එනකං  ඉඳල

සයිමන් සෂාවා යන්න ගිහින්

 

 

 

Comments are closed.