හයිකු

දුහුවිල්ල දියවෙන්න පිරිසිදුව

වහින්න දිගටම

නා ගනින් ලිහිණියෝ වැස්සෙන්ම

ඈ සුවඳ තවත් පල නැති නිසාම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *