හයිකු

දුහුවිල්ල දියවෙන්න පිරිසිදුව

වහින්න දිගටම

නා ගනින් ලිහිණියෝ වැස්සෙන්ම

ඈ සුවඳ තවත් පල නැති නිසාම

Comments are closed.