හයිකු

වියලි කොල මල් පෙතිද කෝටු පොඩි අපූරුව
හුලං ගඟ පීනලා
හිත් බඳින මල් පෙතිම වේලිලා
‍හුලඟටම සරිලන්න – පාවෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *