සකේ

සකේ වලාකුලින්

කුල්මත් වූ පුරහඳ-

නැලවුනු ඉ‍ඟෙන්

කුල්මත් වූ මගෙ සිත

3 thoughts on “සකේ