සියළුම මරියතුමියන් වෙත

අම්මේ…

හිතුවද ‍මොහොතකට,

ගස් පෙරලන උඩු සුළඟක් තනන්න?

පීඩිතයින්ට ගැලවුම්කරුවෙක් දෙන්න?

බොරුවෙන් මිනිස්සු ගලවගන්න?

බැටළුවන්ට එ‍ඬේරෙක් දෙන්න?

තොටිල්ලට කලින්

කුරුසියට

ලී හොයන්න වෙයි කියලා

හිතුනේ නැද්ද?

7 thoughts on “සියළුම මරියතුමියන් වෙත